တမာနန္း အလွျပေဖ်ာ္ေျဖေရးယာဥ္

တမာနန္း အလွျပေဖ်ာ္ေျဖေရးယာဥ္

မႏၲေလး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအလွျပေဖ်ာ္ေျဖေရးယာဥ္ (တမာနန္း) က်ံဳးေတာင္ဘက္ 26 လမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ မဟာသျကၤန္အႀကိဳေန႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျမင္ကြင္း

Photo: Garled photography

Leave a Reply

Close Menu