ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မ႑ပ္မွ သၾကၤန္လွပ်ိဳျဖဴမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း မ႑ပ္မွ သၾကၤန္လွပ်ိဳျဖဴမ်ား

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ လွပ်ိဳျဖဴေလးမ်ားက ၎တုိ႔၏ မ႑ပ္၌ အကအလွမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေနၾကစဥ္……..

Leave a Reply

Close Menu