ဆံရစ္ဝိုင္းနဲ႕ လွပ်ိဳမဒီမ်ား

ဆံရစ္ဝိုင္းနဲ႕ လွပ်ိဳမဒီမ်ား

ေပ်ာ္ၾကမယ္ ေရကစားၾကမယ္ တို႔ျမန္မာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို ႏိုင္ငံတကာျမင္ေတြ႔ေစရန္ထိန္းသိမ္းၾကမယ္

Leave a Reply

Close Menu