အထူးေက်းဇူးတင္လႊာ

အထူးေက်းဇူးတင္လႊာ

ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မႏၲေလးခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္၊ ေတာသၾကၤန္အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစုအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္းေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္     မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွကူညီပံ့ပိုးေပးေသာစတုဒီသာအလွဴရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ MHA ဗဟုိမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ Tourism Development Supporting Association ၊ Tree Jade မွ ဦးမင္းေဆြ၊ Sakura Hotel မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Foam Party စီစဥ္ေပးသူ မန္းညႊန္႔စံ ကုမၸဏီ ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတာဝန္ယူေပးေသာ Mingalar Bus ၊ မႏၲေလးျမိဳ႕ခရီးသြားက႑တိုးတက္ေရးအတြက္ Marketing ႏွင့္ Branding ၊ IT နည္းပညာေဆာင္ရြက္  ေပးေသာ Zeagwat, Inc ၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ျပည္သူနွင့္အတူမ႑ပ္ ၊ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕မ႑ပ္ ၊ ေဒၚသီသနပ္ခါး၊ ဦးကာကလက္ဖက္ေျခာက္ ၊  Myanmar Tea Association ၊ Myanmar Retailor Association (Mandalay Zone) ၊ MHA (Mandalay Zone) ၊ Myanmar Restaurant Association ၊ Myanmar Tour Guides Society (Mandalay Zone) ၊ UMTA (Mandalay Zone) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား အားလံုးႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္    ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။

မႏၲေလးခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစုအဖြဲ႕

                                                                                                                                                      ဥကၠဌ

Leave a Reply

Close Menu