“ Sport Tourism ’’

“ Sport Tourism ’’

Sport Tourism ဆိုသည္မွာ အားကစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ activity မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ခရီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ World Cup, Olympic Games စသည္ တို႔သည္ Sport Event Tourism အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာ႔ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္ေသာ အားကစားကိုအေျခခံေသာ Tourism မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ (၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲသည္လည္း Sport Event ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရ၊ ေျမ၊ သဘာဝ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ ရိုးရာအားကစားနည္းမ်ားရွိၿပီး ကမၻာတြင္သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းပါ ထူးျခားေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ အားကစားနည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေဒသအသီးသီးတြင္ရွိေသာ ကစားနည္းမ်ား သည္ ပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ လအလိုက္က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ႏို္င္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားကို အထူးတလည္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လွပါသည္။

ဥပမာ-ျမန္မာ့ရိုးရာျခင္းပြဲေတာ္မ်ား၊ အညာဓေလ့ အားကစားနည္းမ်ား၊ ဆိုင္းရိုးရာပြဲေတာ္မ်ား၊ ထိုပြဲေတာ္မ်ားကို Activity Participants Visitors မ်ားမွ အထူးစိတ္ဝင္စားေလ့ရွိၿပီး ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈ အဓိကျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားေသာ type တစ္္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ပုဂံဘုရားမ်ားအတြင္း မၾကာေသးမီကာလက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မာရသြန္ေျပးျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အားကစားလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ခရီးသြားေလ့ရွိၾကေသာ Hobbyists မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျပားလာျခင္း၊North Carolina ရွိ NASCAR sport Museum ကဲ့သို႕ေသာ destination မ်ားသည္ sport tourism အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ၿပီး အားကစားဝါသနာပါသူ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို အလြန္အမင္းဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ type မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ထို type အမ်ိဳးအစားသည္ Nostalgia Sport Tourism အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ destination တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္။

Leave a Reply

Close Menu