ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္

ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊၁၇-၅-၂၀၁၈

ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ “ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးသြား လာေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း)” ကို သက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ဝန္ျကီး ဌာန မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ သူမ်ားနွင့္ ဥပေဒေလ့လာသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၇ခုနွစ္ အတြင္း ညွိႏွႈိင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး သေဘာထားမွတ္ ခ်က္မ်ား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ကာ အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ ေဆြးေႏြး၊ စိစစ္၊ ျပင္ဆင္ျပီး ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပီး ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳျပီးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ (၇-၅-၂၀၁၈)၊ (၈-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔နွင့္ (၁၅-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒နွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြား ညႊန္ျကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ျကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ စိစစ္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ရာ မၾကာမီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳျပီးပါက ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

Close Menu