အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ ၉ ျမိဳ႕စာရင္းတြင္ တတိယ ေနရာရပ္တည္ခ့ဲေသာ ျပင္ဦးလြင္

ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု က အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕၉ ျမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပ န္လိုက္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပင္ဦးလြင္မွာ တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ကို ယင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဆင္းမလားျမိဳ႕မွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါးလတ္ကဲ့သို႔ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕မ်ားသည္ အာရွတြင္ ကိုလိုနီအရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား (သို႔မဟုတ္) အိႏိၵယတိုက္ငယ္တြင္ ခရီးသြားမည္ဆိုလွ်င္…

Continue Reading

#Contemporary Tourism

Contemporary Tourism ဆိုသည္မွာခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေ ခတ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတတ္ေနေစရန္ အသစ္အသစ္ေသာ system မ်ားျ ဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ type တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို system မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ခရီးစ ဥ္ေဒသေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ခရီိးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားေ ကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္လုပ္ေ ဆာင္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း (pro-poor tourism) စသည့္တို့သည္ ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖြံ႔တိုးတတ္ေအာင္…

Continue Reading

#Entertainment Tourism

Entertainment ဆိုသည္မွာ အလုပ္ ေက်ာင္းမ်ားမွ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ပင္ပန္းလာေသာ လူမ်ားကို စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကင္းေ၀းေစရန္ ႏွင့္ အပန္းေျပေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားေပးေသာ activity တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္လည္း entertainment သည္ အေရးျကီးေသာ အခန္းက႑အျဖစ္ပါ၀င္ေနပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ လည္း ရုပ္ရွင္ရံု၊ Water park ၊ ျပဇာတ္မ်ား ၊ ၀တ္စံု အတန္းအျပားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ျပသသည့္ ေဖ်ာိ္ေျဖမႈမ်ား စသည့္တို့ရွိရာ ေနရာေဒသမ်ားသို့…

Continue Reading
Close Menu