#Contemporary Tourism

Contemporary Tourism ဆိုသည္မွာခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေ ခတ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတတ္ေနေစရန္ အသစ္အသစ္ေသာ system မ်ားျ ဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ type တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို system မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ခရီးစ ဥ္ေဒသေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ခရီိးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားေ ကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္လုပ္ေ ဆာင္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း (pro-poor tourism) စသည့္တို့သည္ ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖြံ႔တိုးတတ္ေအာင္…

Continue Reading
Close Menu