အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ ၉ ျမိဳ႕စာရင္းတြင္ တတိယ  ေနရာရပ္တည္ခ့ဲေသာ ျပင္ဦးလြင္

အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ ၉ ျမိဳ႕စာရင္းတြင္ တတိယ ေနရာရပ္တည္ခ့ဲေသာ ျပင္ဦးလြင္

ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု

က အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕၉ ျမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပ

န္လိုက္ရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပင္ဦးလြင္မွာ တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ကို

ယင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဆင္းမလားျမိဳ႕မွ

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါးလတ္ကဲ့သို႔ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕မ်ားသည္ အာရွတြင္

ကိုလိုနီအရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား (သို႔မဟုတ္)

အိႏိၵယတိုက္ငယ္တြင္ ခရီးသြားမည္ဆိုလွ်င္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆိုသကဲ့သို႔

ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ကေလးတစ္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုေတာင္ေပၚျမိဳ႕ကေလးရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာသည္

နယ္ခ်ဲ႕အာဏာပိုင္မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အပန္းေျဖအနားယူရ

န္ႏွင့္ ေႏြခိုရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီအရင္းရွင္တို႔ကား မရွိေတာ့။

သို႔ရာတြင္ ယင္းေတာင္ေပၚျမိဳ႕ကေလးမ်ားရွိ

အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဥေရာပ

သို႔ ေရာက္ရွိသြားသကဲ့သို႔ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ေလသည္။

(ျပင္ဦးလြင္-ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ယခင္က ေမျမိဳ႕ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။

အမွတ္ ၅၊ ဘဂၤလားေျခလ်င္တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဂ်ိမ္းစ္ေမကို အစြဲျပဳ၍

အမည္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ေလရူးသုန္သုန္တိုက္ေသာ ျပင္ဦးလြင္သို႔

မႏၱေလးမွတစ္ဆင့္ ဘတ္စ္ကား၊ ရထားမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။
ျမိဳ႕တြင္း ေနအိမ္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လန္ဒန္ရွိ ေဒါင္းနင္းလမ္းႏွင့္

ခ်ယ္ရင္ခေရာ့စ္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရသကဲ့သို႔ ခံစားရမ

ည္ျဖစ္ျပီး အတိတ္ေခတ္၏ မိႈစြဲေနေသာ ေနအိမ္ေဟာင္းမ်ားကို အမ်ား

အျပားေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီေခတ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဗုဒၶဘာ

သာေစတီပုထိုးမ်ား၊ တရုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အတူ နီးကပ္စြာတည္ရွိ

သည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

လန္ဒန္ျမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုကၡေဗ

ဒဥယ်ာဥ္ Kew Gardens ကို ပံုစံတူတည္ေဆာက္ထားသည့္ ရုကၡေဗဒဥ

ယ်ာဥ္ကိုလည္း ျပင္ဦးလြင္တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

အေအးပိုင္းေဒသထြ

က္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ေစ်းမ်ားကို ေတြ႔ရ

မည္ျဖစ္ျပီး သြားေရာက္လည္ပတ္သူတို႔အေနျဖင့္ ညစာစားအျပီးတြင္

လတ္ဆတ္ေသာ စေတာ္ဘယ္ရီေဖ်ာ္ရည္၏ အရသာကို ေတာင္ေပၚေလ

ညင္း၏ က်ီစယ္မႈအၾကားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ အရသာခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အာရွ၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕မ်ား
(၁) ဆင္းမလား၊ အိႏိၵယ

(၂) ဘာဂီယို၊ ဖိလစ္ပိုင္

(၃) ျပင္ဦးလြင္၊ ျမန္မာ

(၄) မားဘိစ္၊ အေရွ႕တီေမာ

(၅) ကဲမရင္ကုန္းျမင့္၊ မေလးရွား

(၆) ဒါးလတ္၊ ဗီယက္နမ္

(၇) ႏု၀ါးရား အယ္လိယာ၊ သီရီလကၤာ

(၈) ဘို႔ေဂၚ၊ အင္ဒိုနီးရွား

(၉) မားရီ၊ ပါကစၥတန္

တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Leave a Reply

Close Menu