(၃၁.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား

(၃၁.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခုိရိပ္သာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ ဟုိတယ္ – (၁၆၇၆) လံုး (၆၇၃၅၀) ခန္း

(က) ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုေဒသ – (၆၄) လံုး (၅၅၁၅) ခန္း

(ခ ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ – (၃၉၉) လံုး (၂၀၈၄၅) ခန္း

(ဂ ) မႏၱေလးၿမိဳ႕ – (၂၁၆) လံုး (၈၉၉၅) ခန္း

(ဃ) ပုဂံ/ေညာင္ဦး – (၈၅) လံုး (၃၀၁၉) ခန္း

(င ) ေတာင္ႀကီး/အင္းေလး – (၁၄၅) လံုး (၄၆၁၂) ခန္း

၂။ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္ – (၂၈၀၂) ခု

(က) ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီ – (၁) ခု

(ခ ) ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားပုိင္ကုမၸဏီ – (၄၁) ခု

(ဂ ) ႏုိင္ငံသားပုိင္ – (၂၇၆၀) ခု

၃။ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္ – (၂၅၆၈) ခု

၄။ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ – (၄၄၀၄) ခု

၅။ ေဒသဆုိင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ – (၃၈၀၃) ခု

Leave a Reply

Close Menu