Social tourism

Social tourism

Social tourism သည္ လူငယ္မ်ား၊ မိသားစု

မ်ား၊ အျငိမ္းစားယူထားသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ အသင့္အ

တင့္ရွိေသာလူမ်ား အား ခရီးသြားဧည့္သည္ႏွင့္ အိမ္ရွင္အ

ဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္လာေစ

ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ စီစဥ္ေပးထားေသာ programme

မ်ား၊ eventမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ social tourism သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေ

တာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစိုးရမ်ားက အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အ

ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ လူထုမ်ား၏ ရုန္းကန္မႈမ်ားမွတဆင့္

ရရွိလာေသာ အားလပ္ရက္ခရီးသြားျခင္းကို တြန္းအားေပးရန္

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Social tourism ၏ အဓိိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
************************************************
ႏိုင္ငံတကာလူမႈခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း (The

International Social Tourism Organization, ISTO)

သည္ social tourism၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေအာက္ပါ

အတိုင္း (၄)ပိုင္းခြဲ၍ေဖာ္ျပထားပါသည္-

1. Social tourism is “a shaper of society” – ခရီးသြားဧ

ည့္သည္မ်ားသည္ အားလပ္ရက္ အပမ္းေျဖခရီးသြားျခင္းျ

ဖင့္ ေနရာေဒသအသစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ားကို

physical, artistic, sport ႏွင့္ leisure activities မ်ားမွ

တဆင့္ စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ၄င္းတုိ႔ဘက္မွ တာဝ

န္ယူမႈအျပည့္ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

2. Social tourism is a promoter of economic

growth- အားလံုးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသ

ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္

လူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအဆက္မျပတ္စီးဆင္းေနေစရန္

တြန္းအားေပးသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖ

စ္ပါသည္။

3. Social tourism participates to the regional and

local development-လူမႈခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသ

ခံအဖြဲ႔အစည္း၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို တန္ဖိုးထားေ

လးစားတတ္ေစရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေ

စာင့္ေရွာက္ တတ္ေစရန္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လည္ပ

တ္လ်က္ရွိပါသည္။

4. Social tourism is a partner in global

development programs- ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး

ဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္

ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အတြက္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္းတ

စ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Close Menu